Zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je Mgr Jiří Tuza, 12736996, Sudice 132 Pošta Rapotice 67573

 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Sudice 132 P.Rapotice 67573
  email: rktuza@volny.cz
  telefon: 603448840

 3. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  Kontaktními údaji pověřence jsou: Nejmenován

 4. Provozovatel je fyzickou/právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání osobních údajů v čl. II.

 5. Osobními údaji které provozovatel zpracovává se rozumí jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

 6. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od provozovatele zboží a/nebo služby.

II. Účel a doba zpracování osobních údajů

 1. Vyřízení objednávky a plnění smlouvy

  Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany provozovatele plnit.

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

 2. Plnění právní povinnosti

  (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům)

  Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem.

 3. Vedení uživatelského účtu

  Pokud účastník poskytne své osobní údaje na základě vytvoření uživatelského účtu (registrace), budou jeho osobní údaje zpracovány pouze za účelem možnosti přihlášení a přehledu jeho objednávek. Takto poskytnuté osobní údaje budu zpracovány po dobu 2 let od vytvoření jeho uživatelského účtu, nebo posledního přihlášení do aplikace.

 4. Oprávněné zájmy provozovatele

  (volitelné) - DOPLNIT

Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel osobní údaje vymaže.

III. Příjemci osobních údajů

Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

  2. zajišťující služby provozování e-shopu (www.Lovecke-zbrane.eu) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

  3. zajišťující marketingové služby

IV. Práva účastníka související se zpracováváním

 1. Práva účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům

  2. právo opravu osobních údajů

  3. právo na výmaz osobních údajů

  4. právo vznést námitku proti zpracování

  5. právo na přenos osobních údajů na jiného správce

 2. V případě, že by se účastník domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu rktuza@volny.cz

 3. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a e) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

 4. Pokud účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má provozovatel právo žádat prokázání totožnosti účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy, má provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

 5. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 6. Uplatní-li účastník právo dle tohoto článku, je provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti.

 7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.