Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího: Mgr. Jiří Tuza, IČ 12736996, adresa provozovny Mlýnská 324/9a, 602 00, Brno-Trnitá, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen "prodávající"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese www.lovecke-zbrane.eu.

 2. Prodávající dodá kupujícímu zboží, které je ve výlučném vlastnictví prodávajícího, na základě potvrzení objednávky kupujícího tlačítkem OBJEDNAT za kupní ceny podle platného ceníku prodávajícího, v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 3. Zboží, které je skladem, bude doručeno do 10 pracovních dnů (v období před Vánocemi se termín dodání může prodloužit); ostatní zboží bude doručeno po jeho dodání do skladu. Vyskytnou-li se nepředvídatelné události, expediční lhůta může být prodloužena. O pozdějším dodání bude kupující prodávajícím informován.

 4. Zboží bude dodáno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 5. Prodávající je povinen vystavit k prodávanému zboží řádný daňový doklad, který je nedílnou součástí dodávky.

 6. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

 7. Nepoužité a nepoškozené zboží může kupující vrátit do 14 dnů od jeho zakoupení. V tomto případě kupující odešle zboží zpět na adresu prodávajícího uvedenou v přiloženém daňovém dokladu. Kupní cena bude vrácena poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet. Zásilka zaslaná kupujícím na dobírku nebude dodavatelem přijata.

 8. Prodávající zasílá zboží na dobírku prostřednictvím DPD . Cena dopravného prostřednictvím DPD činí 180 Kč. Zásilky nad 50 kg jsou dodávány podle tarifu Top-Trans. Uhradí-li kupující cenu objednaného zboží předem na účet prodávajícího, zboží bude objednateli dodáno za dopravné ve výši 150 Kč.

 9. Cena  dopravného, uvedená v bodu 8. těchto obchodních podmínek, platí jen pro území ČR. Do SR je zboží dopraveno prostřednictvím DPD za dopravné ve výši 360 Kč.

 10. Nevyzvedne-li si kupující objednané zboží, dodavatel nezašle tomuto kupujícímu další objednané zboží až do doby uhrazení nákladů na marné zaslání objednaného zboží objednatelem.

 11. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v aktuálně platném znění.

 12. OSOBNÍ ODBĚR JE NEZBYTNÝ V PŘÍPADĚ ZBRANÍ A STŘELIVA, KTERÉ MŮŽE BÝT VYDÁNO POUZE PO PŘEDLOŽENÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU.

13. Zboží a ceny

Katalog zboží, běžně dodávaného prodávajícím má informativní charakter. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
Ceny zboží na internetových prezentacích jsou aktuálně platné pro položky, které jsou běžně skladem. Kupující si je může ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uváděny včetně DPH. U položek, které běžně nejsou skladem a jsou na objednávku, jsou ceny závislé na vývoji finančního trhu, nezávisle na vůli prodávajícího a z toho důvodu si prodávající vyhrazuje právo na změnu jejich ceny, vč. změny dodatečné, po přijetí objednávky. O jakékoliv změně cen má Kupující právo být informován.
U zboží, které není běžně skladem, vyžaduje specifické úpravy nebo je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha ve výši 40% z prodejní ceny zboží. Podrobnosti jsou sdělovány na dotaz nebo po zaslání objednávky.

14.

Dodání a převzetí zboží

Kupující je povinen zkontrolovat si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Při zasílání zboží zásilkovou službou je zboží Prodávajícím pojištěno na plnou hodnotu. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky - zboží, je Kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží, Kupující má v tomto případě také právo od kupní smlouvy odstoupit.
Převzetím zásilky – zboží Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a kompletní. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Oznámení o zjištěných vadách musí Kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí Kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná, případně jak se projevují. Součástí oznámení musí být záznam o poškození zásilky potvrzený dopravcem.

15. Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být kompletní, bezvadné a plně funkční. V opačném případě může Prodávající požadovat úhradu skutečných nákladů, vynaložených na uvedení výrobku do původního stavu. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží Prodávajícímu předem s uvedením čísla prodejního dokladu, kterým bylo zboží zakoupeno. Zboží lze vrátit osobně na provozovně nebo zaslat pojištěnou poštovní zásilkou. V případě navrácení zboží formou zásilky budou odpovídající finanční prostředky vráceny výhradně bezhotovostním převodem na účet Kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího bez zbytečného odkladu do 14 dní od obdržení vráceného zboží. Vrácení zboží formou dobírky je nepřípustné a zásilka nebude přijata. Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na:

 • na poskytování služeb Kupujícímu, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího (zboží na míru),
 • na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku originálně nahraných audio, video a datových nosičů vč. počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku spotřebního zboží, jako např. baterie, akumulátory, atd.
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem,
 • na zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje.

16. Záruční podmínky

 1. Záruční doba je standardně 24 měsíců, není‐li u zboží uvedeno jinak (baterie – 6 měsíců, spotřební materiál).
 2. Je‐li ke zboží vydán záruční list, pak je Prodejcem potvrzen k datu prodeje zboží. V případě, že záruční list nebyl vydán, slouží jako záruční list prodejní/daňový doklad.
 3. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným umístěním, nevhodným zacházením (vlhké, prašné, či jinak nevhodné prostředí), provozními podmínkami či používáním v rozporu s návodem k použití, dále poškozením při dopravě a manipulaci či na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů), způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Nárok na záruku zaniká rovněž v případě neoprávněného zásahu do výrobku Kupujícím nebo třetí osobou.
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, což je povinen Prodávající či autorizované servisní středisko vyznačit na záručním listu.
 6. Při dodržení záručních podmínek a po předložení dokladu o koupi, správně vyplněného záručního listu, dodání čistého a kompletního výrobku, odstraní v rámci záruky a během záruční lhůty výrobku Prodávající nebo jím pověřená servisní organizace bezplatně veškeré poruchy, způsobené výrobními vadami nebo vadným materiálem, aby mohl být výrobek nadále řádně užíván.
 7. Prodávající je povinen řádně a úplně vyplnit záruční list. Neúplný nebo neoprávněně měněný záruční list je neplatný a nárok na záruku zaniká. Kupujícímu doporučujeme společně se záručním listem a dokladem o koupi uschovat i doklady o provedené záruční opravě a originální obal výrobku.
 8. Pokud bude při odstraňování vad výrobku (opravě) zjištěno, že vada nespadá do záruky, uhradí všechny náklady s jejím odstraněním Kupující.
 9. Práva ze záruky zanikají, nebyla‐li uplatněna v záruční době.
 10. Zaplacením kupní ceny bere Kupující na vědomí záruční podmínky.

17. Reklamace

V případě, že Kupující zjistí na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena dle čl. 5.4, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci vad zjevných, které jsou na zboží již při převzetí zboží, je Kupující povinen uplatnit právo ze záruky bez zbytečného odkladu, na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.

18. Postup reklamace

Uplatní‐li Kupující právo ze záruky a doručí Prodávajícímu zboží k reklamaci osobně čí formou zásilky, je povinen v rámci svých možností co nejpřesněji popsat typ závady a jakou formou se závada projevuje. K reklamovanému zboží Kupující přiloží kopii prodejního/nákupního dokladu, záruční list (byl‐li vydán) a popis závady. Odesílá-li reklamované zboží Kupující přepravní službou, je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu a pojistit na jeho skutečnou hodnotu, protože Prodávající neručí za případné mechanické poškození způsobené přepravou před přijetím zboží.

19. Vyřízení reklamace

Prodávající či autorizované servisní středisko posoudí do 3 dnů od doručení oprávněnost reklamace vady na zboží. Po posouzení reklamace vyrozumí Prodávající Kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace (neuznání, oprava, výměna, navržení snížení ceny). Lhůta pro vyřízení reklamace je dle platných právních předpisů 30 dní.

V případě sporu např. o vyřízení reklamace má kupující – spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), kde jsou uvedeny i podrobnosti k zahájení řízení.

20. Ostatní ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky. Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou. Práva a povinnosti, neupravené těmito VOP, které se týkají smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím jako občanem, se řídí občanským zákoníkem v platném znění (89/2012 Sb.). Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy je Kupující právnickou či fyzickou osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.