Obranný sprej Stoper 50 ml pepřový-pěna

A1 Security

54

Ihned k dodání


190,08

230,00


Obranný sprej  Stoper 50 ml.

Velmi účinný pěnový sprej proti útočníkům vytvářející při dopadu pěnu. Dosah obranné látky až na vzdálenost 3 metrů. Stékající pěna zvyšuje pravděpodobnost zasažení sliznic. Pouhým jedním mířeným zásahem útočníka do obličeje jej okamžitě zneškodní. Obsahuje 10% OC (oleo-resin capsicum) způsobující okamžitý účinek na zasažené sliznice. Symptomy při zasažení: dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky. Sprej je vybaven pojistkou proti náhodnému spuštění. Konstrukce rozprašovače dovoluje jednoduché a bezpečné ovládání. Učinkuje i proti divokým zvířatům. Sprej je velmi odolný proti povětrnostním podmínkám. Vyrobeno v USA. Sprej je vhodný do automobilu.


Praktický test VIDEO !!!

 


 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
 • S 23 Nevdechujte páry/aerosoly.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje
 • S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S 51 Používej pouze v dobře větraných prostorách.
 • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

Nabídka