Obranný sprej K-Fog 20ml

A1 Security

7314

Ihned k dodání


140,50

170,00


Obranný sprej K-Fog 20ml.

 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži .
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
 • S 23 Nevdechujte páry/aerosoly.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje
 • S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
 • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

Nabídka